• Users Online: 182
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login

  Download for Citation ManagersGUIDELINE

Left Atrial Appendage Intervention for the Prevention of Thromboembolic Events in Patients with Atrial Fibrillation: A Joint Consensus Document of the Chinese Society of Pacing and Electrophysiology, Chinese Society of Cardiology, Chinese Society of Arrhythmias
Huang Congxin, Huo Yong, Zhang Shu, Cao Kejiang, Chen Keping, Chen Minglong, Deng Hua, Ding Yansheng, Dong Jianzeng, Fang Pihua, Fang Xianhong, Gao Lianjun, Hua Wei, Huang He, Huang Dejia, Jiang Hong, Jiang Jian, Jiang Chenyang, Li Li, Li Yigang, Liu Qiming, Liu Shaowen, Liu Xingpeng, Liu Xu, Liu Yu, Ma Changsheng, Ma Jian, Mei Ju, Meng Xu, Ouyang Feifan, Shang Lihua, Su Xi, Tang Min, Wang Fang, Wang Huishan, Wang Yutang, Wang Zulu, Wu Gang, Wu Liqun, Wu Shulin, Xia Yunlong, Xu Yawei, Yang Jiefu, Yang Xinchun, Yang Yanzong, Yao Yan, Zhang Kuijun, Zhang Shulong, Zheng Zhe, Zhou Shenghua

Year : 2016 | Volume:  1 | Issue Number:  1 | Page: 5-23Click here to read this article


Select type of program  for download
EndNote
EndNote format (Mac & Win)
- Download
Reference Manager
Ris format (Win only)
- Download
Procite
Ris format (Win only)
- Download
Medlars Format - Download
RefWorks Format
RefWorks format (Mac & Win)
- Download
BibTex Format
BibTex format (Mac & Win)
- Download
Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal